Asset Publisher Asset Publisher

Pomniki przyrody

Według ustawy o ochronie przyrody (tekst jednolity - Dz.U. 2013 poz. 627 z późn. zmianami) pomnikami przyrody są „pojedyncze twory przyrody żywej i nieożywionej lub ich skupiska o szczególnej wartości przyrodniczej, naukowej, kulturowej, historycznej lub krajobrazowej oraz odznaczające się indywidualnymi cechami, wyróżniającymi je wśród innych tworów, okazałych rozmiarów drzewa, krzewy gatunków rodzimych lub obcych, źródła, wodospady, wywierzyska, skałki, jary, głazy narzutowe oraz jaskinie” (art. 40 ust.1). Na terenach niezabudowanych, jeżeli nie stanowi to zagrożenia dla ludzi lub mienia, drzewa stanowiące pomniki przyrody podlegają ochronie aż do ich samoistnego, całkowitego rozpadu (art. 40 ust. 2).

Wykaz istniejących pomników przyrody sporządzono na podstawie danych uzyskanych z Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Opolu oraz Programów Ochrony Środowiska gmin w zasięgu terytorialnym nadleśnictwa. Łącznie na gruntach w zarządzie nadleśnictwa zlokalizowano 48 pomników przyrody, zaś poza nimi 19. Są to w większości pojedyncze okazy drzew: dębu szypułkowego (26 szt.), sosny zwyczajnej (4 szt.), sosny wejmutki (2 szt.), oraz pojedyncze okazy drzew innych gatunków (13 szt.), dwie grupy drzew: grupa dębów szypułkowych (3 szt.) oraz grupa sosny zwyczajnej i modrzewia europejskiego, a także jeden pomnik przyrody nieożywionej: głaz narzutowy.

 

Tabela 1.        Wykaz pomników przyrody ożywionej na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice (wg rejestru form ochrony przyrody RDOŚ Opole z dnia 7.03.2012)

Lp.

Akt prawny

Nr rej. RDOŚ

Położenie

Opis obiektu (wg danych Nadleśnictwa Tułowice)

Obręb
wydz.

Gmina
Obr. ew.

Gatunek

Obw.
[cm]

Wys.
[m]

1

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

100

Niemodlin
64A j

Grodków
Dębina

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

582

27

2

Uchwała nr V/35/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30.04.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 44, poz. 934 z dnia 12.06.2003 r.)

601

Niemodlin
70A d

Grodków
Kopice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

433

30

3

Uchwała nr V/35/03 Rady Miejskiej w Grodkowie z dnia 30.04.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 44, poz. 934 z dnia 12.06.2003 r.)

602

Niemodlin
70A d

Grodków
Kopice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

459

26

4

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

803

Niemodlin
13 j

Grodków
Osiek Grodkowski

Pojedynczy okaz klonu polnego Acer campestre

234

28

5

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

804

Niemodlin
13 j

Grodków
Osiek Grodkowski

Pojedynczy okaz wiązu szypułkowego Ulmus laevis

349

33

6

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

805

Niemodlin
13 j

Grodków
Osiek Grodkowski

Pojedynczy okaz jesionu wyniosłego Fraxinus excelsior

346

33

7

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

806

Niemodlin
13 j

Grodków
Osiek Grodkowski

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

520

32

8

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

819

Niemodlin
70A d

Grodków
Kopice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

460

24

9

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

820

Niemodlin
70A d

Grodków
Kopice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

530

28

10

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

25

Niemodlin
156 i

Niemodlin
Lipno

Grupa drzew: dąb szypułkowy Quercus robur – 3 szt.

527
422
566

33
28
25

11

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

147

Niemodlin
155 g

Niemodlin
Lipno

Grupa drzew: sosna zwyczajna Pinus sylvestris, modrzew europejski Larix decidua

273
267

37
30

12

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

371

Niemodlin
154 j

Niemodlin
Lipno

Pojedynczy okaz żywotnika olbrzymiego Thuja plicata

424

33

13

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11. 2005 r.)

801

Niemodlin
44 n

Niemodlin
Szydłowiec

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

640

21

14

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

802

Niemodlin
55 b

Niemodlin
Góra Mała

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

462

27

15

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

807

Niemodlin
163 m

Niemodlin
Jakubowice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowegoQuercus robur

525

33

16

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

808

Niemodlin
154 h

Niemodlin
Lipno

Pojedynczy okaz tulipanowca amerykańskiego Linodendron tulipifera

418

27

17

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

809

Niemodlin
154 g

Niemodlin
Lipno

Pojedynczy okaz jałowca wirginijskiego Juniperus virginiana

215

18

18

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

810

Niemodlin
154 g

Niemodlin
Lipno

Pojedynczy okaz miłorzębu dwuklapowego Ginko biloba

258

28

19

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

811

Niemodlin
155 a

Niemodlin
Lipno

Pojedynczy okaz sosny wejmutki Pinus strobus

-

-

20

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

812

Niemodlin
155 a

Niemodlin
Lipno

Pojedynczy okaz sosny wejmutki Pinus strobus

335

36

21

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

813

Niemodlin
151 r

Niemodlin
Lipno

Pojedynczy okaz świerka pospolitego Picea abies

wg danych Nadleśnictwa Tułowice – drzewo suche

328

36

22

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

814

Niemodlin
151 r

Niemodlin
Lipno

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

458

36

23

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

815

Niemodlin
151 o

Niemodlin
Lipno

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

394

35

24

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

816

Niemodlin
134 c

Niemodlin
Grabin

Pojedynczy okaz buka zwyczajnego Fagus sylvatica

520

27

25

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

817

Niemodlin
136 g

Niemodlin
Grabin

Pojedynczy okaz świerka pospolitego Picea abies *

-

-

26

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

153

Niemodlin
355 d

Tułowice
Szydłów

Sosna zwyczajna Pinus sylvestris
o podwójnym pniu

167
123

25
23

27

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

181

Niemodlin
195 g

Tułowice
Goszczowice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

480

34

28

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

241

Tułowice
24 d

Tułowice
Ligota Tułowicka

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

434

33

29

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

367

Tułowice
55 g

Tułowice
Rutki

Pojedynczy okaz sosny zwyczajnej Pinus sylvestris

246

27

30

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

368

Tułowice
97 b

Tułowice
Ligota Tułowicka

Pojedynczy okaz sosny zwyczajnej Pinus sylvestris

232

29

31

Uchwała nr IX/67/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 11.09.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 79, poz. 1537 z dnia 10.10.2003r.)

509

Tułowice
1 o

Tułowice
Tułowice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

421

28

32

Uchwała nr IX/67/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 11.09.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 79, poz. 1537 z dnia 10.10.2003r.)

510

Tułowice
1 o

Tułowice
Tułowice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

-

-

33

Uchwała nr IX/67/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 11.09.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 79, poz. 1537 z dnia 10.10.2003r.)

511

Tułowice
1 o

Tułowice
Tułowice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

548

32

34

Uchwała nr IX/67/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 11.09.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 79, poz. 1537 z dnia 10.10.2003r.)

512

Tułowice
1 o

Tułowice
Tułowice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

420

26

35

Uchwała nr IX/67/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 11.09.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 79, poz. 1537 z dnia 10.10.2003r.)

513

Tułowice
1 o

Tułowice
Tułowice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

540

32

36

Uchwała nr IX/67/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 11.09.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 79, poz. 1537 z dnia 10.10.2003r.)

514

Tułowice
2 d

Tułowice
Tułowice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

356

35

37

Uchwała nr IX/67/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 11.09.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 79, poz. 1537 z dnia 10.10.2003r.)

515

Tułowice
2 d

Tułowice
Tułowice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

360

33

38

Uchwała nr IX/67/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 11.09.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 79, poz. 1537 z dnia 10.10.2003r.)

516

Tułowice
2 d

Tułowice
Tułowice

Pojedynczy okaz platana klonolistnego Platanus x hispanika

350

33

39

Uchwała nr IX/67/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 11.09.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 79, poz. 1537 z dnia 10.10.2003r.)

517

Tułowice
1 o

Tułowice
Tułowice

Pojedynczy okaz wiązu pospolitego Ulmus campestris

470

36

40

Uchwała nr IX/67/03 Rady Gminy Tułowice z dnia 11.09.2003 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 79, poz. 1537 z dnia 10.10.2003r.)

518

Tułowice
2 b

Tułowice
Tułowice

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

405

25

41

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

821

Tułowice
62 d

Tułowice
Tułowice

Pojedynczy okaz sosny zwyczajnej Pinus sylvestris

220

26

42

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

822

Tułowice
34 d

Tułowice
Skarbiszowice

Pojedynczy okaz sosny zwyczajnej Pinus sylvestris

230

31

43

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

355

Niemodlin
271 a

Skoroszyce
Chróścina

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

530

27

44

Rozporządzenie 151/P/43/05 Wojewody Opolskiego z dnia 15.11.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 77, poz. 2412 z dnia 29.11.2005 r.)

818

Niemodlin
91 g

Skoroszyce
Stary Grodków

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

-

-

45

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

422

Tułowice
222 j

Łambinowice
Wierzbie

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

483

26

46

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

4

Tułowice
225 k

Korfantów
Kuźnica Ligocka

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

565

26

47

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

421

Tułowice
255 k

Korfantów
Korfantów

Pojedynczy okaz dębu szypułkowego Quercus robur

630

26

 

* Zgodnie z pismem nr RSN.6120.1.2013 z dnia 12 sierpnia 2013 r. pani Halina Grębowiec, Naczelnik Wydziału Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Gospodarki Nieruchomościami gminy Niemodlin informuje, że drzewo z gatunku świerk pospolity o numerze rejestru wojewódzkiego 817 obecnie nie istnieje, a w jego miejscu pozostał jedynie pień

 

Wykaz pomników przyrody nieożywionej na gruntach w zarządzie Nadleśnictwa Tułowice (wg rejestru form ochrony przyrody RDOŚ Opole z dnia 7.03.2012)

Lp.

Akt prawny

Nr rej. RDOŚ

Położenie

Opis obiektu (wg danych Nadleśnictwa Tułowice)

Obręb
wydz.

Gmina
Obr. ew.

Gatunek

Obw.
[cm]

Wys.
[m]

1

Rozporządzenie 151/P/38/05 Wojewody Opolskiego z dnia 26.10.2005 r. (Dz. Urz. Woj. Op. nr 72, poz. 2231 z dnia 7.11.2005 r.)

5

Niemodlin
156 l

Niemodlin
Jaczowice

Głaz narzutowy

814

1,80